Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rezervnih dijelova za službena vozila od LOT1 do LOT 12