Centar za mentalno zdravlje u zajednici

U sklopu JU “Dom zdravlja” Zavidovići nalazi se centar za mentalno zdravlje (CMZ). U preventivnom radu ovaj centar ima zadatak da promovira mentalno zdravlje i prevenira mentalne poremećaje pojedinca, porodice, grupe i zajednice na području općine Zavidovići. Centar obavlja liječenje i rehabilitaciju mentalno oboljelih osoba, prevenciju invaliditeta i rehabilitaciju, brigu i pomoć onesposobljenih, a može pružati usluge i izvan programa, a koje su u njegovom djelokrugu rada, školama, organima unutarnjih poslova, sudovima, tužiteljstvima i sl. Sarađuje sa ostalim službama “Doma zdravlja” i bolničkim ustanovama.

U službi radi specijalista neuropsihijatar, psiholog i jedna medicinska sestra, sa radnim vremenom od 07:00 do 15:00 h. Pacijenti se naručuju, a preglede je moguće zakazati svakog radnog dana i putem telefona.

Usluge koje se mogu dobiti u CMZ-u su :

 • Pregled neuropsihijatra
 • Psihijatrijski tretman
 • Pružanje konsultativnih usluga i davanje mišljenja na poziv drugih službi
 • Pregled psihologa
 • Psihoterapija (individualna i grupna)
 • Psihološko savjetovanje
 • Psihoedukacija
 • EEG pretrage
 • TCD pretrage
 • Pregled za ljekarska uvjerenja za vozače motornih vozila
 • Izdavanje ljekarskih uvjerenja, potvrda i druge medicinske dokumentacije
 • Obrada za ljekarske komisije