Službe

Organizacione jedinice putem kojih se organizuje pružanje zdravstvene zaštite građanima i izvršavanje poslova u Ustanovi jesu službe i to:

 1.  Direktor,
 2.  Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
 3.  Služba za ekonomsko-finansijske poslove,
 4.  Služba za opću – porodičnu medicinu,
 5.  Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine,
 6.  Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem,
 7.  Služba za plućne bolesti sa ATD-om,
 8.  Služba za hitnu medicinsku pomoć,
 9.  Služba medicinskog transporta i održavanja vozila,
 10.  Služba za higijensko-epidemiološke poslove,
 11.  Služba interne medicine,
 12.  Centar za fizikalnu rehabilitaciju,
 13.  Centar za mentalno zdravlje u zajednici,
 14.  Služba za biohemijsko-hematološku dijagnostiku,
 15.  Služba za radiološku dijagnostiku,
 16.  Služba za stomatologiju,
 17.  Služba za opštetehničke poslove.
 18. Službe u zajednici – Ambulanta dermatovenerologije