Služba za opću – porodičnu medicinu

Prihvatanje reforme zdravstvenog sistema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i uvođenje Porodične medicine u praksu u JU “Dom zdravlja” Zavidovići započelo je 2001. godine sa 2 tima porodične medicine. Od tada do danas formirano je 12 timova porodične medicine koji rade na 11 lokacija na području Općine Zavidovići. U službi radi 5 specijalista porodične medicine i 7 doktora opće prakse od kojih većina ima završenu edukaciju iz porodične medicine.

Zadaci timova porodične medicine pored dijagnostičko-terapijskih aktivnosti su prije svega u prevenciji oboljenja i promociji zdravlja. Za ostvarenje ovih ciljeva služba se oslanja na dobro organizovane specijalističko-konsultativne službe. Stručno medicinsko osoblje i tehnička opremljenost Ustanove omogućava pružanje zdravstvene zaštite na zavidnom nivou. Kako bi pacijentu posvetilo dovoljno vremena i pažnje, rad u ambulantama, kao i kućne posjete, se planiraju sistemom zakazivanja.

Osim navedenog u Službi se obavljaju periodični i kontrolni sistematski pregledi radnika, izdaju ljekarska uvjerenja za posao, ljekarska uvjerenja za vozače , ljekarska uvjerenja za upis na fakultet, ljekarska uvjerenja za boravak u BiH kao i druga ljekarska uvjerenja i potvrde.

Na području općine Zavidovići Služba je organizovana na sljedećim lokacijama:

Centralna
zgrada “Doma zdravlja” 6 timova porodične medicine    

032/879-056

Ambulanta porodične
medicine Gaj                  

         

032/877-844

Ambulanta
porodične medicine Vozuća

032/856-206

Ambulanta porodične
medicine Maoča  

Ambulanta
porodične medicine Krivaja selo

Ambulanta porodične
medicine Kovači

032/854-559

Ambulanta
porodične medicine Pašin konak         

032/852-241

Ambulanta porodične
medicine Mećevići      

Ambulanta
porodične medicine Dolina     

032/867-346

Ambulanta porodične
medicine Gostović             

032/850-080

Ambulanta
porodične medicine Rujnica    

Centralna zgrada
“Doma zdravlja” 4 ordinacije Službe opće medicine

      –