Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ultrazvučnog aparata – kolor dopler