Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dodatnih (naknadnih) radova na regulaciji odvoda površinskih voda i sanacije kanalizacione mreže u podrumu Doma zdravlja Zavidovići