Služba za opću medicinu, kućno liječenje i polivalentnu patronažu

OPCA 01  OPCA AUDIOMETRIJA   OPCA OFTALMOLOG

Prihvatanje reforme zdravstvenog sistema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i uvođenje Porodične medicine u praksu u JU “Dom zdravlja” Zavidovići započelo je 2001. godine sa 2 tima porodične medicine. Od tada do danas formirano je 12 timova porodične medicine koji rade na 11 lokacija na području Općine Zavidovići. U službi radi 5 specijalista porodične medicine i 7 doktora opće prakse od kojih većina ima završenu edukaciju iz porodične medicine.

Zadaci timova porodične medicine pored dijagnostičko-terapijskih aktivnosti su prije svega u prevenciji oboljenja i promociji zdravlja. Za ostvarenje ovih ciljeva služba se oslanja na dobro organizovane specijalističko-konsultativne službe. Stručno medicinsko osoblje i tehnička opremljenost Ustanove omogućava pružanje zdravstvene zaštite na zavidnom nivou. Kako bi pacijentu posvetilo dovoljno vremena i pažnje, rad u ambulantama, kao i kućne posjete, se planiraju sistemom zakazivanja.

Osim navedenog u Službi se obavljaju periodični i kontrolni sistematski pregledi radnika, izdaju ljekarska uvjerenja za posao, ljekarska uvjerenja za vozače , ljekarska uvjerenja za upis na fakultet, ljekarska uvjerenja za boravak u BiH kao i druga ljekarska uvjerenja i potvrde.

Na području općine Zavidovići Služba je organizovana na sljedećim lokacijama:

Centralna zgrada “Doma zdravlja” 6 timova porodične medicine                032/879-056

  • Ambulanta porodične medicine Gaj                                                      032/877-844
  • Ambulanta porodične medicine Vozuća                                                032/856-206
  • Ambulanta porodične medicine Maoča                                                 —
  • Ambulanta porodične medicine Krivaja selo                                         —
  • Ambulanta porodične medicine Kovači                                                 032/854-559
  • Ambulanta porodične medicine Pašin konak                                        032/852-241
  • Ambulanta porodične medicine Mećevići                                               —
  • Ambulanta porodične medicine Dolina                                                 032/867-346
  • Ambulanta porodične medicine Gostović                                              032/850-080
  • Ambulanta porodične medicine Rujnica                                                —

Centralna zgrada “Doma zdravlja” 4 ordinacije Službe opće medicine