Odluka o poništenju postupka javne nabavke ultrazvučnog aparata – kolor dopler