Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rukavica LOT 2