Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dezinfekcionih sredstava u medicini