Informatizacija ambulanti porodične medicine

U okviru „Projekta jačanja zdravstvenog sektora (HSEP)“ koji implementira Federalno ministarstvo zdravstva provodi se program informatizacije primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BiH. Tokom prošle godine u JU „Dom zdravlja“ Zavidovići isporučena je IT i mrežna oprema, a u januaru 2015.g. je započeo proces instalacije softverske aplikacije na računare i povezivanje istih u mrežu. Dana 05.03.2015.g. je održana prezentacija softvera timovima porodične medicine. Osnovni cilj uvođenja ambulantnog informacionog sistema je da se vođenje zdravstvenog kartona pacijenta pretvori u elektronski karton čime će se stvoriti trajna baza podataka kojoj će pristup imati samo ovlašteni korisnici na nivou kantona.